Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

 

Els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) són serveis d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigit a les persones, menors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.

Els CSMIJ's estan integrats dins del circuit assistencial, articulant-se amb la resta de dispositius i establint un sistema de coordinacions que possibilitin la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient.

Els professionals dels CSMIJ's es desplacen a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) per a, juntament amb els metges de família, pediatres i infermeres, formar un equip integrat que atengui els processos de salut mental no greus i porti a terme tasques de detecció precoç i promoció i prevenció de la salut emocional.

Objectius
 • Donar resposta als problemes de salut mental de la població menor de 18 anys, a nivell de prevenció, diagnòstic i tractament.
 • Resolució terapèutica multidisciplinar.
 • Atenció a les famílies.
 • Col·laborar amb l’Atenció Primària i la resta d’equipaments sanitaris i no sanitaris que intervenen en els processos de Salut Mental.
 • Disposar de mecanismes per a la detecció de la població de risc dins del seu àmbit d’actuació.
 • Garantir la continuïtat assistencial a través de la seva articulació amb la resta de serveis sanitaris i no sanitaris.
 
Prestacions
 • Activitats adreçades a la comunitat per afavorir la sensibilització, prevenció i abordatge dels problemes de salut mental de la població.
 • Diagnòstic psiquiàtric.
 • Diagnòstic psicològic.
 • Diagnòstic social.
 • Elaboració del Projecte Terapèutic individualitzat (PTI).
 • Tractament psicofarmacològic.
 • Tractament psicoterapèutic individual.
 • Tractament psicoterapèutic grupal.
 • Atenció a les famílies.
 • Atenció de treballador social.
 • Atenció d'infermeria
 • Atenció a poblacions que presenten una especial vulnerabilitat (menors tutelats per l'administració, amb necessitats educatives especials, que han patit migració social forçada, refugiats,...).
Programes d'Atenció Específica
 • Programa d'Atenció Específica a les Persones amb Trastorn Mental Greu.
 • Programa Salut i Escola.
 • Programa de suport als Centres Residencials de la Direcció General de la Infància i Adolescència.
 • Unitats Funcionals d'atenció als Trastorns de l'Espectre Autista (UFTEA Tarragona i UFTEA Reus).
Equip Professional
 • Psiquiatre.
 • Psicòleg clínic.
 • Infermeria psiquiàtrica.
 • Treball social.
 • Personal administratiu.
Accessibilitat

Qualsevol persona menor de 18 anys pot accedir al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, encara que, sempre que sigui possible, s’intentarà que la demanda vingui canalitzada pel seu pediatre i respecti la sectorització segons la població de procedència.
 
Centres
 
L' Hospital Universitari Institut Pere Mata compta amb els següents Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ):
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES