Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

L’Hospital Universitari Institut Pere Mata amplia els seus serveis

L’Hospital Universitari Institut Pere Mata amplia els seus serveis per donar resposta a les necessitats de Salut Mental de la Regió Sanitària.
 
• Es potencia l’atenció comunitària amb el programa de suport a l’atenció primària en infantil i adults, on es desplacen els equips de salut mental per treballar conjuntament amb els professionals de la primària.
• S’amplia el programa d’atenció a la psicosi incipient.
• En l’àmbit infantil destaca la millora de la resolució amb menys llistes d’espera i el programa d’atenció als trastorns autistes.
• Destaca la gran implicació dels professionals per poder dur a terme totes aquestes tasques.
 
El Govern i el Departament de Salut prioritzen l’atenció a la Salut Mental. Algunes accions que s’han implementat per millorar la Salut Mental i arribar a més usuaris en l’àmbit comunitari a les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès són:
 
S’han incorporat dos nous Hospitals de Dia: a Reus un d’adults; i a Tarragona un per adolescents. En aquests centres es duen a terme tractaments actius i intensius de mitja durada que es basen en l’abordatge interdisciplinari (infermeria, psicologia, psiquiatria, teràpia ocupacional i treball social) per donar una resposta integral (biopsicosocial) als problemes de salut mental dels pacients. Amb aquesta configuració de 4 Hospitals de Dia es reduiran les llistes d’espera i es podran atendre més usuaris.
 
Ampliació del Pla de Serveis Individualitzats (PSI). Abans sols s’atenia a la població de les ciutats de Reus i Tarragona. Amb aquest pla es realitza una gestió del cas, amb atenció domiciliària si s’escau per a usuaris amb diagnòstics de Trastorn Mental Sever amb dificultats per a la vinculació als serveis de la Xarxa de Salut Mental. També es realitza una tasca d’interlocutors, d’acompanyament a la xarxa de salut mental a persones residents al Centre Penitenciari Medi Obert, per garantir l’accés i la continuïtat als serveis de salut mental.
 
Els centres de dia passen a considerar-se serveis de rehabilitació comunitària en salut mental. S’individualitzen i intensifiquen els processos de rehabilitació i reinserció com més aviat millor, potenciant les activitats transversals amb altres recursos de la comunitat.
 
S’estableix al Centre Penitenciari de Mas Enric, un Equip de Salut Mental comunitari, integrat per infermera, psicòloga, psiquiatre i terapeuta ocupacional. Les persones a les quals s’aplica una mesura penal presenten més problemes de salut mental que la població general. Per aquest motiu és necessari millorar l’atenció psiquiàtrica i de salut mental en aquest col·lectiu.
 
Des dels departaments de Salut i Justícia es desenvolupa una col·laboració per donar resposta a aquesta necessitat. L’Institut Pere Mata té llarga experiència en aquest camp i ha participat en l’elaboració del protocol.
 
Programa de suport i col·laboració a l’Atenció Primària de Salut. Incorporació de psiquiatres, psicòlegs i infermers dels CSMA i CSMI integrats en les ABS per ampliar la cartera de serveis de salut mental en atenció primària. Una de cada 4 persones que són ateses a l’atenció primària té algun problema de salut mental. Per poder donar una bona resposta, potenciar la prevenció i la promoció i evitar la medicalització cal augmentar la cartera de serveis de salut mental a l’atenció primària. S’havia Implementat en prova pilot durant anys i ara ja s’ha ampliat a tot el territori.
 
També s’estén a tot el territori el programa d’atenció a la psicosi incipient per detectar i tractar de forma precoç els infants i adolescents. Implica la xarxa de salut mental infantil i juvenil i la d’adults, ja que és un programa transversal i comunitari. Dirigit a tractar de manera intensiva a aquelles persones d’edats compreses entre els 14 i els 35 anys que presenten les següents condicions:
 
• estats mentals de risc de desenvolupar un trastorn psicòtic
• primers episodis psicòtics
• persones en període crític de 5 anys posterior a un primer episodi psicòtic
 
S’ha creat per la Generalitat de Catalunya, al Baix Camp, una nova Unitat Funcional per als Trastorns de l’Espectre Autista (UFTEA), ja existia una a Tarragona, amb l’objectiu de millorar l’atenció als infants i adolescents que pateixen aquest trastorn. Es tindran en compte els diferents àmbits de desenvolupament, com el sanitari, l’educatiu o el social.
 
En l’àmbit de l’educació s’han posat en marxa Aules Integrals de Suport (AIS). L’AIS És un espai educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, una atenció integral i intensiva dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a trastorns mentals greus. S’emmarca en els acords de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut. El model d’atenció es basa en la idea que l’alumne és el centre de la intervenció i l’equip s’organitza en funció de les seves necessitats educatives i terapèutiques. Compten amb el suport de psicòleg fonamentalment i algunes hores de psiquiatre. Concretament, s’han obert dos centres: un al Vendrell, anomenat Garbí; i un a Tarragona, anomenat Pont del Diable.
 
S’ha posat en marxa el CRETDIC (Centre de Recursos Educatius per a Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta). Proporciona suport als serveis educatius, als docents i a les famílies en l’àmbit de la prevenció, la detecció precoç i l’atenció integral i específica a la població infantil i juvenil amb necessitats educatives especials derivades de TEA, trastorn mental i greus trastorns de la personalitat i de la conducta. Assessorament i formació als equips docents i als serveis educatius sobre per l’atenció de les necessitats dels alumnes.
 
Es potenciarà el suport, ja existent, dels professionals de salut mental (psicòleg, psiquiatre) als centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. Es fa atenció als usuaris i es dóna suport i eines als professionals dels centres.
Aquest nou model de salut mental suposa un treball compartit i col·laboratiu entre professionals.
Amb totes aquestes accions es vol aconseguir el benefici dels usuaris. El gerent de l’HU Institut Pere Mata, Francesc Xavier Arrufat, treballa amb la Regió Sanitària per implementar aquests nous programes amb els objectius que es volen assolir.
 
Darrere aquestes accions hi ha un gran esforç. Amb aquestes ampliacions de serveis s’han hagut de contractar nous professionals especialistes, compatibilitzant sempre la promoció interna. S’han dut a terme 67 contractacions noves i un total de 120 moviments de personal dins de l’empresa. Els nous centres també han comportat la creació de noves infraestructures, serveis generals… A més d’un gran esforç organitzatiu per part dels comandaments.
 
Amb tots aquests reptes és prioritari realitzar un servei d’excel·lència als usuaris. Es pretén l’apoderament i participació de les persones afectades amb la presa de decisions. “L’atenció centrada en la persona”.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES