Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Formació Continuada

 
L’Hospital Universitari Institut Pere Mata té un departament de formació des de l’any 1970, i aplega una gran trajectòria en la formació assistencial, d’investigació i docent, ja sigui impartida pels propis professionals del centre o a través d'empreses vinculades.

L’equip directiu del centre considera la formació com l’eina més valuosa pel desenvolupament professional i personal de les persones de la seva organització, i per aquest motiu ofereix una intensa activitat formativa i docent.
 
L’Hospital Universitari Institut Pere Mata potencia la formació atenent a les necessitats i competències del professional, així com als objectius de l’organització, que dóna una gran importància a l'aprenentatge i la formació contínua com a part de la trajectòria professional de totes les persones.

Ofereix als seus professionals dintre del centre, les següents activitats formatives:

Sessions monogràfiques. Aquestes sessions, que prenen algunes vegades la forma del discurs individual i d'altres de panell de discussió, se centren en l'estudi i exposició d'un tema teòric o pràctic il·lustrat amb casos individuals o grupals, en un intent d'aprofundir en l'estructura dels fenòmens anomenats patològics.
Sessions clíniques. Sobre diferents casos que pel seu interès psicopatològic o dificultat diagnòstica, es considerem útils per a la seva presentació. Aquestes sessions estan obertes a la discussió i participació del personal que hi pot acudir.
 Sessions científiques generals . Destinades a presentar projectes, publicacions, comunicacions i altres temes vinculats en matèria de salut mental dins l’àmbit de recerca. L’objectiu és crear un espai d’intercanvi i aprenentatge entre tots els assistents per potenciar eventualment projectes de recerca existents i/o plantejar en el futur projectes o estudis en col·laboració entre grups. Adreçades a tot el personal del Grup Pere Mata i a tots els professionals que estiguin vinculats a la matèria.
Seminaris. Cada un dels diferents serveis estableix anualment la temàtica que vol treballar amb l’objectiu d’interrelacionar conceptes teòrics amb la praxi diària d’assistència i tractament del pacient i el seu entorn.
 Prevenció . Es realitzen cursos de prevenció a tots els professionals del Grup Pere Mata. En relació als riscos identificats i a l’avaluació de riscos laborals de l’empresa.
Cursos. Actualment s'intenta que els cursos vagin dirigits a adquirir una formació en aquelles matèries o activitats en què el professional està implicat i la seva competència no és prou satisfactòria. Per tant, es pretén que la formació estigui molt vinculada al tipus d'activitat que el professional està exercint. Aquesta necessitat o conveniència de formació, relacionada amb el perfil de treball, pot detectar-la i sol•licitar-la tant l'interessat com el responsable del servei. Posteriorment, l’alumne ha de realitzar una avaluació d’aprofitament del curs al finalitzar-lo, i una altra als sis mesos. Al cap de sis mesos s'envia tots els alumnes un qüestionari per avaluar l'aplicació al lloc de treball de la formació adquirida i simultàniament també s'envia un qüestionari als responsables del dispositiu per a que valorin l'eficàcia dels coneixements adquirits en el mateix context.
Formació psicoterapèutica. L'Institut Pere Mata programa diverses activitats formatives adreçades a millorar les competències dels professionals de l'àmbit de la salut mental entorn les psicoteràpies.
         o  Supervisió externa de psicoteràpies . S’adreça per a psiquiatres, psicòlegs i psicòlegs clínics que han realitzat el curs d’especialització en psicoteràpia.
         o Habilitat i actitud psicoterapèutica. Formació adreçada per a personal no diplomat ni llicenciat en ciències de la salud.
Jornades trimestrals de formació. Amb una periodicitat trimestral, s'organitzen unes Jornades de Formació a les que hi poden assistir tant el personal del Grup Pere Mata, com el personal extern, prèvia inscripció a inscripcions@peremata.com especificant el nom i dos cognoms, professió, lloc de treball i servei.
Els objectius que es pretenen amb aquesta activitat són: compartir les diferents experiències formatives i de recerca que s’estan duent a terme en els diferents serveis. Aprofitar una gran audiència perquè professionals d'altres institucions, de reconegut prestigi, ens aportin les seves experiències i coneixements. Utilitzar aquest punt de trobada per facilitar contribucions per a possibles plantejaments de recerca.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES